• Privacy Reglement
 • Op 25 mei 2018 is nieuwe wetgeving op het gebied van privacy van kracht geworden in Nederland. De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) bevat (deels) nieuwe regelgeving met betrekking tot het verwerken van en omgaan met persoonsgegevens. De bepalingen uit de wet zijn ook op ASV Arsenal van toepassing. Onderstaand leest u meer over de wijze waarop ASV Arsenal uw persoonsgegevens beschermt en voor welke doeleinden deze worden gebruikt.

  Algemeen
  ASV Arsenal hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en via dit document lichten we u graag in over de wijze waarop ASV Arsenal omgaat met uw persoonsgegevens. Dit brengt met zich mee dat:

  • de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming is met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
  • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • wij u vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

  ASV Arsenal houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving bij het verwerken van persoonsgegevens. Verantwoordelijk voor het gebruik en de verwerking is de Vereniging ASV Arsenal, IJsbaanpad 50, 1076 CV Amsterdam. 

  Welke gegevens en waarvoor
  Het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens is nodig voor de volgende doeleinden:

  • Lidmaatschap: als u of uw kind lid is of wordt van de vereniging ASV Arsenal hebben wij persoonsgegevens nodig die wij moeten gebruiken voor inschrijving bij de KNVB en inning van contributie. Het bestand met daarin de persoonsgegevens (‘verwerkingsregister’) van onze leden is opgenomen in Sportlink, een digitaal systeem van de KNVB. De KNVB is verantwoordelijk voor de veiligheid van dat systeem. Er zijn slechts twee (bestuurs)leden die inzage hebben in het ledenbestand van de vereniging. Als u of uw kind geen lid meer is van de vereniging, worden de persoonsgegevens verwijderd.
  • Contributie: voor het innen van de contributie maakt ASV Arsenal gebruik van NIKKI. Wij dragen uw persoonsgegevens aan hen over. Met NIKKI is een verwerkersovereenkomst opgesteld waarin is vastgelegd op welke wijze NIKKI de gegevens van onze leden gebruikt. Er zijn slechts twee bestuursleden die zicht hebben op de combinatie van persoonsgegevens en bankrekeningnummer.
  • Nieuwsbrief: ASV Arsenal hecht er waarde aan u op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen binnen de club. We doen dit via het versturen van een digitale nieuwsbrief en gebruiken hiervoor het door u opgegeven mailadres. Wanneer u geen prijs meer stelt op het ontvangen van de nieuwsbrief, kunt u dit aangeven via de “afmeldvink”.

  Verwerking van bovenstaande persoonsgegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst die u heeft met de vereniging. Door middel van uw lidmaatschap van ASV Arsenal geeft u toestemming tot verwerking van de persoonsgegevens. Wanneer de vereniging uw gegevens voor andere doeleinden wil gebruiken, zal zij u van tevoren om toestemming vragen.

  Website
  Op de website van ASV Arsenal kunnen links naar andere websites voorkomen. De vereniging draagt geen verantwoordelijkheid ter zake de omgang van deze externe partijen met gegevens die u mogelijk op deze websites achter laat.

  We gaan zorgvuldig om met het plaatsen van foto’s op onze website en zullen ook geen namen vermelden bij foto’s.

  Vragen
  Heeft u nog vragen over de bescherming van persoonsgegevens, kunt u zich richten aan de voorzitter van ASV Arsenal via voorzitter@asvarsenal.nl

  ASV Arsenal behoudt zich het recht voor wijzigingen door te voeren in onze privacy regels. Belangrijke wijzigingen zullen wij kenbaar maken via de website.